GDPR

ZÁSADY OCHRANY SOUKROMÍ PRO SPOTŘEBITELE

Ochranu soukromí bereme vážně. Tyto zásady ochrany soukromí Vás seznamují s tím,  kdo jsme, jaké informace o Vás shromažďujeme a jak je zpracováváme.

 

Kdo jsme?

Společnost WoBC, Identifikační číslo: 26469669. Kontaktovat nás můžete na: hello@ccom.cz

 

Jak  o Vás  shromažďujeme údaje?

Údaje o Vás získáváme různými způsoby:

 • Můžete nám je poskytnout přímo (např. vyplněním formuláře, smlouvy nebo během telefonátu s námi).
 • Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat automaticky (např. nákupem na webových stránkách epicolo.cz)
 • Vaše údaje můžeme získat od třetích osob (např. veřejně přístupné informace na platformách sociálních médií jako je Facebook a Twitter).

V těchto zásadách označujeme všechny způsoby, kterými jste  s  námi  v kontaktu.  Zahrnujeme jak fyzická kontaktní místa (např. maloobchodní provozovny nebo různé akce), tak digitální kontaktní místa (např. webové stránky).

 

Vaše údaje můžeme získávat přímo od Vás především v případě, že:

 •  se zapíšete do některé z našich členských databází (to můžete učinit např. osobně, prostřednictvím aplikace nebo online);
 •  zakoupením našich produktů online, v maloobchodní či velkoobchodní provozovně;
 •  nás kontaktujete telefonicky, emailem, na sociálních sítích, či webových stránkách ;
 • si u nás zakoupíte produkt;
 • se zaregistrujete k odběru tiskových zpráv, e-mailových novinek a upozornění nebo jiných marketingových oznámení;
 • navštívíte námi pořádanou akci;

Vaše údaje můžeme shromažďovat automaticky, obvykle pokud:

 • navštívíte prodejnu, kde se prodávají produkty Picolo (např. shromažďováním Vašich osobních údajů při placení nebo prostřednictvím v prodejně instalovaných senzorů propojených s mobilní technologií );
 • navštívíte prodejní, či marketinkovou akci (např. prostřednictvím nákupů na takové akci nebo prostřednictvím tam instalovaných senzorů propojených s mobilní technologií );
 • s námi komunikujete (např. prostřednictvím platforem sociálních medií);
 • umístíte na platformy sociálních  medií,  která  sledujeme,  veřejné  příspěvky  (např. abychom porozuměli názorům veřejnosti nebo abychom odpověděli na vaše, či zveřejnili vaše

Údaje o Vás můžeme automaticky shromažďovat také za použití souborů cookies a dalších obdobných sledovacích technologií. Konkrétní používané soubory cookies a technologie získané dalších informací o souborech cookies (včetně Google analytics cookies) a dalších obdobných technologiích, včetně informace o tom, jak můžete používání souborů cookies přijmout nebo odmítnout.

 

V případech, kdy je to právem dovoleno, můžeme údaje o Vás získávat  také od třetích  osob. Sem mohou  patřit  například  údaje  sdílené  mezi  obchodními partnery, veřejně přístupné  údaje z vašeho profilu (jako jsou Vaše preference a zájmy) na stránkách sociálních  médií provozovaných třetími  osobami  (např.  Facebook  a Twitter)  a údaje  z marketingových seznamů získaných od třetích osob – marketingových agentur.

 

Údaje můžeme shromažďovat i v jiných souvislostech, o nichž se v daném okamžiku dozvíte.

 

Jaké  údaje  o Vás shromažďujeme?
 

 Můžeme o Vás shromažďovat různé druhy údajů:

 •  údaje nutné pro plnění Vašich objednávek;
 • údaje nutné k poskytování záručních služeb;
 • údaje, které nám poskytnete ve formulářích nebo průzkumech;
 • údaje o Vašich návštěvách na našich prodejních místech a akcích;
 • údaje, které nám poskytnete při telefonátech s call centry;
 • údaje o Vašich preferencích a zájmech;
 • údaje nutné k ověření Vašeho věku.

Údaje, které od Vás získáváme přímo, budou zjevné ze souvislostí, za nichž je poskytujete. Například:

 • pokud si od nás objednáte produkt, poskytujete nám své jméno, kontaktní údaje, údaje nutné k vyúčtování a názvy/označení produktů, které jste si vybrali, tak abychom Vaši objednávku mohli splnit;
 • pokud nám poskytnete informace o Vašich problematikách a zájmu ohledně jednotlivých produktů, můžeme Vám nabízet produkty a služby, které Vás zajímají;
 • pokud si s námi dohodnete schůzku (nebo s jinou osobou, která podporuje naše produkty nebo služby), můžeme od Vás získat údaje v rozsahu: jméno a kontaktní údaje;
 • můžeme od Vás získávat údaje, které nám umožňují ověřit si Váš věk, například prostřednictvím kopie Vašeho dokladu totožnosti nebo fotografie tváře.

Údaje, které shromažďujeme automaticky, se obecně týkají:

 • podrobností o Vašich návštěvách nebo telefonátech (např. čas a doba trvání);
 • stránky, které navštívíte, stránka, z níž jste přišli, stránka, na kterou odcházíte, vyhledávaná slova a slovní spojení nebo odkazy v rámci na které kliknete);
 • Vašeho zařízení (jako je například vaše IP adresa nebo  unikátní  identifikátor  zařízení, data o poloze, podrobnosti o souborech cookies, které jsme případně na Vašem zařízení uložili).
 • Údaje, které získáváme od třetích osob, se obecně omezují na  veřejně  přístupné  informace (jako jsou Vaše preference a zájmy), například z veřejných příspěvků na sociálních médiích.
Pro jaké  účely a na jakém  právním základě  používáme Vaše osobní údaje?

 

V tomto oddílu popisujeme účely, pro které  osobní údaje  zpracováváme. Tyto  Zásady  jsou však globální  povahy,  proto  pokud  právní  předpisy  určité  země  některé  činnosti  popisované v těchto Zásadách omezují nebo zakazují, nebudeme pro tyto účely v dané zemi Vaše osobní údaje zpracovávat.

 

S přihlédnutím ke shora uvedenému zpracováváme Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • plnění právních povinností, například ověřování Vašeho věku a statusu jako uživatele produktů
 • prodej našich produktů, včetně plnění Vašich objednávek a zpracování Vašich plateb
 • poskytování služeb souvisejících  s prodejem,  včetně  vyřizování  Vašich  dotazů  a žádostí, a poskytování záručních služeb
 • marketing našich produktů (v rozsahu povoleném zákonem), včetně správy věrnostních programů, vylepšování produktů, průzkumu trhu, vývoje marketingových strategií,správy marketingových kampaní a personalizace Vašich zkušeností na prodejnách a na prodejních akcích
 • pro nás nebo naše obchodní partnery, abychom Vás mohli informovat o potenciálních možnostech účasti na marketingu nebo propagaci produktů
 • na podporu výše uvedeného, včetně správy Vašich  účtů,  umožnění  Vám užívání vzájemné korespondence, správy Vašich schůzek s námi, nebo s jinými osobami, které podporují naše produkty nebo služby (například ohledně nového produktu nebo poprodejního servisu), či řešení problémů
 • na obchodní analytiku a vylepšení produktů, prodejen a akcí, jakož i údajů, které my (nebo naši partneři) poskytujeme našim zákazníkům
 • na jiné účely,  o nichž Vás budeme informovat,   nebo které budou zřejmé z kontextu, a to v okamžiku prvního shromáždění údajů o Vás

Právním důvodem zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti je některý z následujících důvodů:

 • plnění právní povinnosti, jíž jsme vázáni;
 • plnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou;
 • oprávněný obchodní zájem, který není převážen Vaším zájmem na ochraně osobních údajů;
 • v případě, že není použitelný ani jeden z předcházejících dvou důvodů, pak na základě Vašeho souhlasu (který si od Vás před zpracováním osobních údajů vyžádáme).

Níže uvádíme účely zpracování Vašich osobních údajů, tomu odpovídající způsoby jejich shromažďování a právní podklad pro jejich zpracování:

Účel Způsob shromažďování a právní důvod pro zpracování

Prodej našich produktů

•     plnění Vašich objednávek (včetně zasílání dokladů)

•      zpracování Vašich plateb

 

•      poskytovánízáručních služeb

Tyto informace nám obvykle poskytujete přímo Vy (typicky

jméno, adresu, e-mail a platební informace ).

 

Tyto informace zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků vůči Vám jakožto kupujícímu.

Poskytování služeb souvisejících s prodejem

•      vyřizování Vašich dotazů a požadavků

•      korespondence s Vámi

•      obecná správa a řešení problémů

•      správa věrnostních programů

Tyto informace nám obvykle poskytujete přímo Vy.

Zmíněné údaje zpracováváme na základě oprávněného

obchodního zájmu na poskytováníslužeb souvisejících

s prodejem naším zákazníkům, který není převážen Vašimi zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

Marketing našich produktů (v rozsahu povoleném zákonem)

•     porozumění Vašim preferencím (např., které produkty nebo akce/události Vás mohou zajímat nebo mohou víc vyhovovat Vašim potřebám) a v rozsahu povoleném zákonem osobníprodej produktů

•      správa věrnostních programů

•      pozvání k účastina průzkumy

Toto bude obvykle kombinace informací, které nám poskytujete přímo (například Vaše jméno, kontaktní údaje a detaily o sociálních sítích), informací, které shromažďujeme automaticky a informací, které získáváme od třetích osob (v rozsahu povoleném zákonem) (jakými jsou například veřejné příspěvky na sociálních sítích).

 

Tyto informace používáme na základě našeho oprávněného

obchodního zájmu nabízet naše produkty.

Účel Způsob shromažďování a právní důvod pro zpracování

•     průzkum trhu

•     vývoj marketingových strategii

•     správa marketingových kampaní

•     personalizace Vašich uživatelských zkušeností (například personalizace Vaší návštěvy přivítáním nebo nabídkou, o kterou

byste mohli mít zájem)

Personalizovat Vaše uživatelské zkušenosti, nad kterým

nepřevažují Vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

Marketing našich produktů (v rozsahu povoleném zákonem)

•     poskytováníinformací ohledně partnerů, jejich reklamy, produktů a služeb, prodejen, akcí a regulaci výrobků, jakož i řízení shora uvedeného; a vývoj a zlepšování nástrojů k uskutečňovánítěchto účelů

Toto bude obvykle kombinace informací, které nám poskytujete přímo (například Vaše jméno, kontaktní údaje a detaily o sociálních sítích), informací, které shromažďujeme automaticky a informace, které získáváme od třetích osob (v rozsahu povoleném zákonem) (jakými jsou například veřejné příspěvky na sociálních sítích).

 

Tyto informace používáme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu nabízet tyto věci, nad kterým nepřevažují Vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů.

Podpora všech výše uvedených účelů

•     správa Vašich účtů

•     povolení trvalého přihlášení v sekcích které jsou vyhrazeny pro oprávněné uživatele,

správa Vašich jazykových preferencí, Vaše

propojení s nákupním košíkem)

•      vzájemná korespondence

•     správa Vašich schůzek s námi, nebo s jinými osobami, které podporují naše produkty nebo služby (například ohledně nového produktu nebo servisu poprodejního servisu)

•    zlepšování Vašich zkušeností

•    správa a řešení problémů

Toto bude obvykle kombinace informací, které nám poskytujete přímo (například Vaše jméno a heslo (nebo jiné obdobné údaje)) a informací, které shromažďujeme automaticky (například informace o vašem zařízení a

soubory cookies a jiné podobné technologie sledování).

 

Tyto údaje zpracováváme v souladu s účelem, k němuž poskytujeme podporu. Například při správě Vašeho účtu za účelem poskytovánípodpory při nákupu, nebo poskytování poprodejního servisu, zpracováváme tyto údaje za účelem plnění smluvních povinnostívůči Vám jako kupujícímu; při správě Vašeho účtu za účelem předvedenínašich produktů podporujeme marketing a zpracováváme tyto údaje na základě našeho oprávněného obchodního zájmu nabízet naše produkty , nad kterým nepřevažují Vaše zájmy, práva a svobody ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů atd.

Obchodní analýzy a vylepšení

•     poskytnutí informací o potenciálních příležitostech zapojení do propagace produktů z naší strany nebo ze strany našich partnerů

•     pro účely obchodníanalytiky a vylepšení (produktů, prodejen, které prodávají produkty, akcí a informací, které my (nebo naši partneři) poskytujeme našim zákazníkům

Obvykle jde o kombinaci údajů, které nám poskytujete; údajů, které shromažďujeme automaticky; a (v případech právem dovolených) údajů, které získáváme od třetích osob.

 

Tyto osobní údaje zpracováváme na základě našeho oprávněného obchodního zájmu na analýze a zlepšování výkonnostinašeho podnikání, našich produktů, prodejen a akcí a na možnosti nabídnout dalším osobámúčast na propagaci produktů, kterýžto zájem není převážen zájmy, právy a svobodami ve vztahu k ochraně osobních údajů.

V případech, kdy zpracování Vašich  osobních  údajů naší společností  není  podloženo  některým z výše uvedených právních důvodů, vyžádáme si před zpracováním  těchto  údajů  Váš souhlas (tyto případy budou zřejmé z kontextu).

 

V určitých případech můžeme Vaše údaje zpracovávat způsoby, které nejsou výše popsány.

V takových případech Vám poskytneme dodatečné informace o ochraně soukromí, kde bude předmětné zpracování vysvětleno. Všechny vydané dodatečné informace byste  si měli  přečíst spolu s těmito zásadami.

 

S kým  sdílíme Vaše údaje  a pro jaké účely?

Vaše osobní údaje můžeme sdílet:

 • s obchodními partnery;
 • se třetími osobami, které partnerům nebo Vám poskytují produkty nebo služby;
 • s pečlivě vybranými obchodními partnery a reklamními agenturami partnerů (v oblastech, které souvisejí s našimi produkty nebo jsou v souladu s jejich stylem  a image),  aby Vás mohli kontaktovat s nabídkami,  o kterých se domnívají,  že  by Vás mohly  zajímat,  v souladu s Vašimi preferencemi; a
 • s jinými třetími osobami v zákonem povolených nebo požadovaných případech.

Sdílení údajů s třetími osobami

 • Vaše údaje můžeme sdílet se třetími osobami, které poskytují partnerům nebo Vám produkty nebo služby (tj. např. poradci, poskytovatelé platebních služeb, poskytovatelé doručovatelských služeb, maloobchodníci, produktoví poradci (kouči), poskytovatelé informačních služeb a poskytovatelé služeb ověření věku).
 • Vaše údaje mohou být sdíleny s pečlivě vybranými obchodními partnery a reklamními agenturami partnerů (podle typu věcí, které si můžete  spojovat s našimi  produkty, například z důvodu podobného nebo komplementárního vzhledu,  stylu  nebo funkčnosti),  aby Vás mohli kontaktovat s nabídkou produktů, služeb a reklamními sděleními,  o nichž  se domnívají, že by Vás mohly zajímat, v souladu s Vašimi
 • Vaše údaje můžeme sdílet i s dalšími třetími osobami v případech právem dovolených nebo vyžadovaných, například: s dozorovými orgány; ministerstvy; v rámci vyřizování žádostí donucovacích orgánů či jiných státních úřadů; pokud dojdeme k závěru, že zpřístupnění je nezbytné nebo žádoucí k zabránění  vzniku fyzické újmy nebo finanční ztráty, či v souvislosti s vyšetřováním nezákonné činnosti nebo podezření na nezákonnou činnost; a v kontextu organizační
Kam  mohou být Vaše údaje zasílány?

 

Jako u všech nadnárodních organizací platí, že partneři sdílejí údaje po celém světě. Vaše osobní údaje tedy mohou být předávány globálně (pokud byly vaše údaje shromážděny v rámci Evropského hospodářského prostoru, znamená  to, že  mohou  být  předány  i na  území  mimo EHP).

 Při zpracování osobních údajů popsaném  v těchto  zásadách  mohou  být Vaše údaje předávány v rámci nebo i mimo zemi nebo  oblast,  kde byly  shromážděny,  a to i do zemí  či na  území, které nezajišťují srovnatelnou úroveň ochrany osobních údajů.

 

 • na základě rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (European Commission adequacy decision) ;
 • při dodržení odpovídajících záruk, například vzorových smluv EU (EU Model Contracts) , nebo
 • za podmínky, že bude předání nezbytné k plnění  povinností  ze smlouvy  s Vámi  uzavřené  (či pro implementaci předsmluvních opatření přijatých  na  Vaši žádost) nebo pro uzavření či plnění  smlouvy  uzavřené  ve  Vašem zájmu mezi námi  a třetí  osobou,  například  ve vztahu k zajištění přepravních podmínek.

Ve všech případech budou v těchto zemích nebo na těchto územích aplikována odpovídající bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů, v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

 

Jak  Vaše údaje chráníme?

Zavádíme odpovídající technická a organizační opatření za účelem ochrany námi držených osobních údajů před neoprávněným zpřístupněním, užitím,  změnou  nebo  zničením.  Ve vhodných případech používáme šifrování a jiné technologie, které mohou přispět při ochraně Vámi poskytnutých osobních údajů.  Rovněž  vyžadujeme  plnění  přísných požadavků  na ochranu  osobních  údajů  a jejich  zabezpečení  od poskytovatelů  služeb,  s nimiž spolupracujeme.

 

Jak  dlouho budeme  Vaše údaje uchovávat?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelů, pro které byly tyto údaje shromážděny. Poté budou dotčené údaje vymazány.  Tato  doba se bude  lišit  v závislosti  na účelu, pro nějž byly údaje shromážděny. Za určitých okolností máte právo  po nás požadovat výmaz svých osobních údajů. V určitých případech máme zákonnou povinnost  Vaše  osobní údaje uchovávat, například pro daňové a účetní účely.

 

Údaje obvykle uchováváme na základě kritérií popsaných v níže uvedené tabulce:

 

Druh Vysvětlení/typická kritéria pro uchovávání
•     marketing ve vztahu k Vám (včetně zasílání marketingových sdělení) Většina informací ve Vašem marketingovém profilu je uchovávaná po dobu trvaní našeho marketingového vztahu. Některé prvky Vašeho marketingového profilu, jako například záznamy o naší spoluprácis Vámi, se však pro nás časem přirozeně stanou neaktuálními, takže je automaticky po uplynutí určité doby (obvykle po 3 letech) vymažeme, jak odpovídá účelu, pro který jsme je shromáždili.

•      marketing ve vztahu k

Vám (včetně zasílání marketingových sdělení)

Tento scénář je stejný jako výše s tím rozdílem, že pokud s Vámi nejsme v kontaktu po delší dobu (typicky 2 roky), přestaneme Vám zasílat marketingová

sdělení a vymažeme i historii Vašich odpovědína tato sdělení.

Druh Vysvětlení/typická kritéria pro uchovávání
(pokud už s námi nejste v kontaktu) Tato situace může nastat například, pokud po tuto dobu ani jednou nekliknete na pozvánku na akci, vypovíte nám obchodnísmlouvu, nebo nekontaktujete zákaznický servis. Za takových okolností se domníváme, že si nepřejete dostávat sdělenítohoto typu.
•     marketing ve vztahu k Vám (včetně zasílání marketingových sdělení) (pokud Vás není možné kontaktovat) Pokud jste se zaregistrovali k odběru marketingových sdělení, ale údaje, které nám poskytujete jako kontaktní, nefungují, budeme Vaše údaje uchovávat obvykle pouze po dobu 6 měsíců, abychom Vám umožnili návrat a opravu těchto údajů.
•     marketing ve vztahu k Vám (včetně zasílání marketingových sdělení) (v případě nedokončené registrace) Pokud zahájíte registraci do databáze pro odběr marketingových sdělení, ale nedokončíte ji (například pokud nedokončíte proces ověření věku, nebo nepřijmete obchodnípodmínky), uchováme Vaše údaje pouze po dobu 6 měsíců, abychom Vám umožnili návrat a dokončení registrace.
•      průzkum trhu Pokud nejste zaregistrováni v naší databázi pro další účely (např. odběr marketingových sdělení, záruka, zákaznická péče) a my použijeme veřejně dostupné údaje o Vás, abychom měli lepší představu o trhu či Vašich preferencích, budeme Vaše údaje uchovávat po krátkou dobu za účelem realizace daného konkrétního průzkumu trhu.
•      nákupy a záruka Pokud si koupíte zboží, budeme údaje o tomto nákupu uchovávat tak dlouho, jak bude potřeba pro realizaci prodeje a splnění jakýchkoli zákonných povinností(například pro účely daňové a účetní evidence). Pokud se zaregistrujete i pro účely reklamace, budeme podrobné údaje, které se toho týkají, uchovávat po dobu potřebnou pro danou záruku.
•      zákaznická péče Pokud se obrátíte na oddělení zákaznického servisu, učiníme o tom záznam (včetně podrobných údajů týkajících se Vašeho dotazu a naší odpovědi) a tento záznam uchováme, dokud to bude pro účely našeho vztahu relevantní, například budete-li požadovat výměnu zařízení v záruce, nebo pokud budou Vaše dotazy z poslední doby relevantní. Dočasné záznamy (například automatické nahrávání telefonického hovoru, v němž nás požádáte, abychom Vás přesměrovali na maloobchodní prodejnu) mohou být relevantní pouze do té doby, dokud nebudou pořízeny záznamy trvalejší povahy, a budou uchovávány pouze dočasně.
•     kontrolní stopa (logování) systému

Kontrolní stopa (logování) systému je obvykle uchovávána pouze po dobu

několika měsíců.

•      obchodníanalytika Data obchodníanalytiky jsou typicky shromažďována automaticky a anonymizována/agregována krátce poté.
Jaká  máte  práva a možnosti?

V souvislosti s Vašimi osobními údaji, které o Vás shromažďujeme, můžete mít některá nebo všechna z následujících práv:

 • právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům;
 • právo požadovat po nás opravu, aktualizaci nebo výmaz Vašich osobních údajů;
 • právo požadovat po nás za určitých okolností omezení zpracování Vašich osobních údajů;
 • právo vznášet proti zpracování Vašich osobních údajů za určitých okolností námitky;
 • právo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů naší společností;
 • za určitých okolností právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo zvolit si možnost odmítnutí (opt out) zpracování těchto údajů naší společností pro účely přímého marketingu; a
 • právo podat stížnost orgánu dozoru ve vaší zemi (pokud takový orgán existuje).

Nabízíme vám snadný způsob výkonu těchto práv, například pomocí možnosti „odhlásit“ nebo  uvedením  kontaktní  adresy ve  zprávách  od nás.

Některé mobilní aplikace, které nabízíme, vám mohou rovněž zasílat tzv. push notifikace, například o nových  produktech nebo službách.  Zobrazování  těchto  zpráv  můžete  vypnout v nastavení svého telefonu nebo předmětné aplikace.

 

Vaše práva závisí na právních předpisech Vaší země. Pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru, budete mít práva popsaná v níže uvedené tabulce. Pokud se nacházíte jinde, můžete se na nás  obrátit  (viz  odstavec  „na  koho  byste  se měli obracet s dotazy“ na konci těchto Zásad) za účelem zjištění dalších podrobností.

 

Práva ve vztahu k Vašim osobním údajům, které o Vás shromažďujeme

Další podrobnosti (poznámka: všechna tato práva  podléhají určitým

zákonným omezením)

•     právo požadovat po nás přístup k Vašim osobním údajům;

Jedná se o potvrzení:

•    zda zpracováváme Vaše osobníúdaje;

•    naší obchodnífirmy a kontaktních údajů;

•    účelu zpracování;

•    kategorií dotčených údajů;

•    kategorií osob, s nimiž tyto údaje sdílíme, a pokud se některá osoba nachází mimo EHP a nemůže využít rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně (European Commission adequacy decision) , o vhodných zárukách ochrany těchto údajů;

•    zdroje těchto údajů (pokud jej máme), pokud jsme je nezískali od vás;

•    existence automatizovaného rozhodování (pokud nějaké provádíme, o čemž budete vyrozuměni), včetně profilování, které má právní účinky, jež se Vás týkají, nebo které se Vás obdobnýmzpůsobem významně dotýká, jakož i informace o logických postupech, na základě kterých toto rozhodování funguje, a významu a očekávaných důsledcích tohoto zpracování; a

•    kritérií pro určení doby, po kterou budeme tyto údaje uchovávat.

Na žádost Vám poskytneme kopii Vašich osobních údajů, které zpracováváme

(nebudou-li tím dotčena práva a svobody jiných).

•     právo požadovat po nás opravu nebo aktualizaci osobních údajů Platí, pokud údaje, které zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné.

•      právo požadovat po nás

výmaz osobních údajů

Platí, pokud:

•    údaje, které máme v držení, již nejsou ve vztahu k účelům, pro něž je

zpracováváme, nezbytné;

•    zpracováváme osobníúdaje na základě Vašeho souhlasu a Vy svůj souhlas odvoláte (v tom případě si budeme pamatovat, že se na Vás již nemáme znovu obracet, ledaže nám oznámíte, že chcete, abychom všechny údaje o Vás vymazali, v kterémžto případě budeme Vaše přání respektovat);

•    zpracováváme osobníúdaje z důvodu našeho oprávněného zájmu a na základě vaší námitky zjistíme, že nemáme důležitý zájem na dalším trvání takového zpracování;

Práva ve vztahu k Vašim osobním údajům, které o Vás shromažďujeme

Další podrobnosti (poznámka: všechna tato práva  podléhají určitým

zákonným omezením)

 

•    předmětné údaje byly získány nebo zpracovávány protiprávně; nebo

•    je to nezbytné pro účely splnění zákonné povinnosti.

•     právo požádat nás o omezení zpracovávání osobních údajů

Toto právo se dočasně uplatní, zatímco se zabýváme Vaší věcí, pokud:

•    zpochybňujete přesnost údajů, které zpracováváme; nebo

•    jste vznesli námitku proti zpracování osobních údajů na základě našeho oprávněného zájmu

(pokud svého práva v těchto případech využijete, vyrozumíme Vás předtím, než tyto údaje opět použijeme).

Toto právo rovněž platí, pokud:

•    užívání dotčených osobních údajů naší společnostíje protiprávní a Vy

nesouhlasíte s výmazem těchto údajů; nebo

•    tyto údaje již nepotřebujeme, ale Vy je požadujete jako důkazy v rámci

soudního řízení.

•     právo podávat námitky proti zpracování osobních údajů naší společností

V této souvislosti Vám svědčídvě práva:

(i)                  pokud Vaše údaje používáme pro účely přímého marketingu: můžete zpracování odmítnout (opt out), aniž byste museli tento požadavek zdůvodňovat, a my Vaší žádosti vyhovíme; a

(ii)                   pokud Vaše údaje užíváme na základě oprávněného zájmu pro jiné účely, než je přímý marketing, můžete proti užívání těchto údajů našíspolečností vznášet námitky, s vysvětlením Vaší konkrétní situace, a my Vaše námitky posoudíme.

•      právo odvolat svůj

souhlas se zpracováním osobních údajů naší společností

Platí, pokud je zpracování Vašich osobních údajů naší společnostízaloženo na souhlasu. Tyto případy budou zřejmé z kontextu.
•     právo na přenositelnost osobních údajů

Pokud:

(i)            jste nám poskytli údaje; a

(ii)         my tyto údaje užíváme automatizovaným způsobem, a to buď na základě Vašeho souhlasu, nebo na základě plnění smluvních povinnostívůči Vám,

máte právo tyto údaje od nás získat zpět v obvykle užívaném formátu a právo požadovat po nás předání těchto údajů někomu jinému, bude-li to pro nás technicky proveditelné.

•     právo podat stížnost dozorovému orgánu ve své zemi

Každá země Evropského hospodářského prostoru musípro tyto účely zřídit alespoň jeden veřejnoprávní orgán.

Kontaktní údaje těchto státních orgánů naleznete zde:

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm

Na koho byste se měli  obracet s dotazy?

 

Pokud máte jakékoli dotazy nebo si přejete uplatnit kterékoli z Vašich práv, kontaktujte nás na info@epicolo.cz.

 

Pokud ve Vaší zemi působí orgán dohledu pro ochranu osobních údajů, máte právo se na něj obracet s jakýmikoli dotazy či problémy. Pokud příslušný partner není schopen Vaše dotazy nebo problémy vyřídit,  máte  též  právo  domáhat  se soudní  ochrany  u příslušného vnitrostátního soudu.

 

Změny  těchto zásad

 

Tyto zásady (a jakékoli doplňkové zásady ochrany soukromí)  můžeme  příležitostně aktualizovat. V zákonem stanovených případech Vás budeme o těchto změnách informovat.

 

Datum poslední změny: 12. 9. 2019 

 

 

Výrobce:

Elpow s.r.o.
Sídlo: Dobříš 1989, 263 01 Dobříš
Email: info@elpow.cz
Tel.: +420 728 772 844

O společnosti:

Historie
Kariéra

 

Projekt byl spolufinancován z programu
Kreativní vouchery Středočeského kraje.